Sponsors

Kolkata Durga Puja

Avantage Bio Pharm: Pradyot Mukherjee

Bajaj

Cadila Pharmaceuticals - Sunil Singh

Colinbrus - Moises Garzon

Coral Med - B.P. Singh / Binoy Mishra

Cosmo Travels - Rajiv Gupta

Darbars Restaurant – Rajhu Nair

Delta-Wilmar – V.Vasudevan, D.C.Panda

Emami Limited

Imperial Tailoring - Sammy Kotwani

Kasturi Mohan Asuri

Kids Club

Lux Flavours - ArunNatesan

Mac - Coffee

Marico

Monal Asuri

Newby Tea - Arun Bhattacharya

N-Square

Preetam Jaiswal

Ravindranathkrovvidi

Shreya Core

Shreya Life Sciences -Shekhar Singh

Sumit Dev

Talk of the Town Restaurant

Ullash Choudhury

V.R.Maddi

Varthamana International – B. Ravi

Vidisha and Saurabh Shome

Zee TV- Saurabh Shome